1. Allmänt:

Detta försäljnings-, garanti- och returvillkor gäller för alla erbjudanden, all försäljning och alla leveranser såvida inget annat skriftligt avtalats mellan parterna. 

1.1 Allmänt om köp:

Vid en beställning via HemSaker.se träffas ett avtal om köp först när beställaren får en orderbekräftelse via e-mail från HemSaker.se. Även fast ni har fått en orderbekräftelse förbehåller vi oss rätten att korrigera i efterhand eventuella felaktigheter i t.ex. angivet pris, leveranstid etc. Om så blir fallet kontaktar HemSaker.se er och informerar er om detta. Ni har då full rätt att antingen ändra eller annullera er beställning.

Minimum summa på en beställning som vi expedierar är 100 kr.

Minimum ålder för att beställa är 18 år, köp av personer under 18 år hävs automatiskt.

Vi behandlar enbart beställningar inom Sverige, beställningar utanför Sverige annulleras. Beställaren behöver även vara bosatt i Sverige. 

Genom att ni betalar fakturan accepterar ni att ni har tagit del av köpevillkoren, vår hantering av personuppgifter och samtycke till användningen av cookies enligt vår policy.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och skrivfel.

1.2 Allmänt om HemSaker.se

HemSaker.se avser iMBAA corp AB, ett företag registrerat i Sverige med huvudkontor i Stockholm. iMBAA corp AB registreringsnummer är 5568029-7512 och dess momsregistreringsnummer är SE556809751201. Inbetalningar sker på bankgironumret 634-4519, med iMBAA corp AB som mottagare. HemSaker.se är marknadsnamn och iMBAA corp AB är företagsnamn och avtals part. 

2. Priser:

Alla priser anges i svenska kronor på HemSaker.se, priser framgår av HemSaker.se aktuella prislista eller av ett konkret erbjudande, som dessutom innehåller information om leveranskostnader enligt HemSaker.se beräkningar med hänsyn tagen till sådana ändringar i valutakurser, tull, skatter, avgifter och dylikt, som kan hänföras till den avtalade leveransen. Prissättningen är beroende av bl.a. tillverkarens pris, valutakurser och andra yttre faktorer och HemSaker.se förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser utan föregående avisering. Priserna gäller för leverans och beställning till och med nästa pris ändringstillfälle.

2.1 Rabatter:

Eventuella rabatter eller rabatterbjudanden gäller vid ett köptillfälle och kan inte föras över på returer, byten, reklamationer eller framtida beställningar.

3. Betalning:

Betalning ska senast ske det datum som är angivet på fakturan som sista betalningsdag. Huvudregeln är att betalning skall erläggas netto kontant. HemSaker.se har rätt att kräva ränta och avgifter för utebliven betalning med 2% per månad (24% per år) ända tills det förfallna beloppet är betalt, i de fall betalning sker efter förfallodagen. Inbetalningar från köparen avräknas i första hand på den upplupna dröjsmålsräntan och omkostnader. Därefter på skulden. Köparen har inte rätt att räkna av eventuella motkrav på HemSaker.se, såvida detta inte skriftligt godkänts av HemSaker.se, och har heller inte rätt till att undanhålla någon del av köpesumman med hänvisning till motkrav av något slag. Om leveransen skjuts upp på grund av köparens förhållanden är köparen skyldig att betala till HemSaker.se, som om leverans skett vid avtalad tid. HemSaker.se kan skriftligt avtala bort detta villkor. På beställningsvaror gäller endast betalning innan leverans. Vid ofullständig betalning stoppas all leverans och kunden är skyldig att ersätta uppstående kostnader till HemSaker.se. Om köparen gör en ändring som medför en ökad kostnad med en tredje part som till exempel transportbolaget, har HemSaker.se rätten att debitera köparen genom faktura eller kortbetalning för den ökade kostnaden inklusive skatter. 

3.1 Kortbetalning: 

Kortbetalningar på HemSaker.se sker via en samarbetspartner, PayPal. Alla kortbetalningar hanteras och administreras av PayPal, som kontrollerar att betal- eller kreditkortet är godkänt för köp. All kort- och personuppgiftsinformation är krypterad via PayPal.

3.2 Faktura betalning: 

Samtliga produkter kan beställas och betalas via BankGiro. Bankgironumret 634-4519 med iMBAA corp AB som mottagare. Kontakta sales@HemSaker.se för mer information.

3.3 Återbetalning:

Återbetalning sker genom återinsättning på det kort som användes vid betalning av ordern. I annat fall återbetalas beloppet till det bankkonto som uppges från beställaren.

3.4 Falska beställningar: 

Falska beställningar eller andra bedrägeriförsök polisanmäls. Vid misstanke om falsk beställning, bedrägeri eller annan oegentlighet annulleras ordern.

4. Förbehåll om äganderätt:

HemSaker.se förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills hela köpesumman inklusive leveranskostnader samt eventuella räntor och omkostnader fullständigt erlagts.  

5. Leveransvillkor för beställningsvaror:

Beställning sker via telefon, e-mail eller webshop. HemSaker.se skickar sedan en beställningsbekräftelse via e-post. Beställningen är bindande för beställaren tills den antagits eller avböjts av HemSaker.se. Bindande avtal träffas det datum då orderbekräftelsen skickas till beställaren. Leveranstiden varierar beroende på produkt och modell och HemSaker.se kan inte krävas på ersättning eller skadestånd som uppstår pga förseningar som uppstår i samband med dessa. Beställda produkter levereras med externt transportbolag om inte annat avtalats. (väderlek kan påverka leveransen). HemSaker.se ansvarar ej för merkostnader som uppstår pga. försening av leverans. Kostnader som tillkommer i samband med leveransen (t ex stående lastbil som ej kan lasta av, lastbil som ej kan komma fram, mm) debiteras kunden. Varje ombokning av leverans debiteras med 400 kr exkl moms och måste ske senast 24 timmar innan utsatt leveransdatum. Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart vid mottagande av leverans reklameras till transportör. Garantin gäller inte skador som uppkommit pga kunds försumlighet avseende frostskador, onormala belastningsskador, blixtnedslag, oaktsamhet, åverkan, obehörigt ingrepp eller dylikt. Leverans av tillbehör eller annan utrustning som har beställts samtidigt som produkten kan ske separat och HemSaker.se ansvarar ej för eventuell förskjutning av leveranser.

5.1 Leveransförsening:

Skulle varan bli leveransförsenad informeras ni, så fort som möjligt om detta. Anledningar till leveransförseningar kan vara när en leverantör eller transportbolag inte kan fullfölja sina åtaganden till oss. HemSaker.se förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till beställare gällande leveransförsening. 

Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har kunden rätt att häva köpet, dock under förutsättning att HemSaker.se har skickat e-mail med rubrik "varan skickad", att varan inte har packats och lämnat leverantören samt att ordern är under pågående transport till leveransadressen dvs. köpet hävs inte om leveransen är pågående från lager eller leverantör till beställare. 

5.2 Ej mottagen leverans/outlöst beställning:
Vid ej mottagen leverans/outlöst beställning returneras ditt paket, varan eller godset till HemSaker.se (iMBAA corp AB). HemSaker.se (iMBAA corp AB) förbehåller sig rätten att debitera totalkostnaden för en sådan retur. Kostnaden kommer avräknas från inbetalat belopp och om kostnaden för returen överstiger inbetalat belopp förbehåller sig HemSaker.se (iMBAA corp AB) rätten att fakturerar beställaren resterande belopp tills att totalkostnaden för returen och leveransen är betald. 

6. Leverans:

Leverans sker från HemSaker.se lager eller från tillverkaren. Leveransen bekostas av köparen, såvida det inte uttryckligen framgår att leveranskostnaderna ingår i priset. Leveranskostnaderna (frakt, porto, förpackningsmaterial m.m.) framgår av HemSaker.se aktuella prislista. Leveranstiden bestäms av HemSaker.se med hänsyn tagen till de förhållanden som gällde vid tidpunkten för erbjudandet eller vid ingåendet av avtalet. HemSaker.se är inte ansvarig för försenade leveranser men strävar alltid efter punktlig leverans. Om en vara inte tas emot inom 7 dagar efter aviserad leverans eller felaktigt adresserat av köparen, förbehåller sig HemSaker.se rätten att kräva merkostnader såsom transportkostnadstillägg, hanterings- och förseningsavgift per order.

Om köparen gör en ändring eller tillägg som medför en ökad kostnad med tredje part som transportbolaget utan godkännande av HemSaker.se, har HemSaker.se rätten att debitera köparen genom faktura eller kortbetalning för den ökade kostnaden inklusive skatter. Ändringen kan vara exempelvis om bokningen avser utkörning av lastbil, men köparen och transportbolaget avtalar om att godset skall köras ut med kranbil då har HemSaker.se rätt att debitera köparen den ökade kostnaden inklusive skatter. 

Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart, dock senast 1 dag efter leverans reklameras till transportören. Skicka ett mejl med ditt ordernummer, vad som är skadat och bild/er på skadorna till sales@HemSaker.se - märk meddelandet med "Transportskada + ordernummer". När vi har fått in ärendet hos oss, hanterar vi det så snart som möjligt. Varor som inte kan levereras pga väderlek eller andra förhinder debiteras med en lagerhållningskostnad på 400kr exkl. moms varje påbörjad 48 timmars period. Säljaren har dock skyldighet att i mån av utrymme tillsvidare lagra varan. Ersättning för detta utgår med skäligt belopp som överenskoms mellan säljaren och köpare. Säljaren står inte för eventuell skaderisk för varan under den tid den lagras av honom för köparens räkning.

DAP, Delivered At Place (Levererat angiven plats) Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAP kan användas för alla former av transporter. Säljaren står risken för godset under hela transporten. Ev. försäkring tecknas av säljaren. Köparen tar över ansvaret vid lossningen. 

DAT, Delivered At Terminal (Levererat angiven terminal) Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAT kan användas för alla transportsätt. Säljaren står risken för godset under hela transporten inklusive lossningen vid terminalen. Ev. försäkring tecknas av säljaren. Köparen tar över ansvaret vid terminal.

6.1 Leveranstid:

Det tar vanligtvis ca 2-5 arbetsdagar innan din order är framme, dock reserverar vi oss med 2-4 veckor leveranstid på de produkter som skall levereras direkt från leverantör och/eller överenskommet leveransdatum. 

6.2. Paketleverans:

På vissa orter har det externt transportbolag inte utkörning alla dagar i veckan och då kan det ta ytterligare någon dag innan det kommer fram. Du blir aviserad per telefon, mail eller sms av det externt transportbolag 1-2 dagar innan du kan ta emot/hämta ut ditt paket, vid utkörning måste du svara att du kan ta emot sändningen den tid det externt transportbolag angivit. 

Paketet eller paketen kan även skickas till ett serviceombud där ni som beställare själva får hämta ut paketet eller paketen. Serviceombuden har vanligtvis en maxtid som paketet eller paketen får vara i deras lager innan varan eller varorna måste skickas tillbaka till avsändaren. Serviceombudet uppger maxtiden på på sin avisering som görs till beställaren. Om paketet eller paketen går i retur uppstår en ny leveranskostnad för beställaren om varan skall återigen levereras till beställaren och vid ej mottagen leverans/outlöst beställning returneras ditt paket till HemSaker.se (iMBAA corp AB). HemSaker.se förbehåller sig rätten att debitera totalkostnaden för leveransen vid en retur och eventuella omkostnader. 

Gäller ej beställningsvaror och direktleveranser.

6.3 Direktleverans och beställningsvaror:

Våra produkter som väger mer än 20 kilo levereras inom Sverige så nära transportören kommer fram till beställarens tomtgräns, port eller grind med angiven leveransadress. I vissa fall där transportören inte kan färdas på grund av vägunderlag eller framkomlighet, behöver ni som beställare ordna vidare med transporten från den plats var transportören närmast har kunnat lossa varorna. Varorna levereras med lastbil och varan lastas av så nära beställaren tomtgräns, port eller grind som möjligt. Om ni har bokat kranbil används denna för att lyfta ner varan från lastbilen så nära tomtgräns, port eller grind som möjligt, om inget annat avtalats. Om ni har en plats som har dåligt vägunderlag eller framkomlighet med lastbil/kranbil kontakta oss på info@HemSaker.se så hjälper vi er med beställningen.

Vi anlitar externa transportörer som kontaktar er som beställare för bokning av utkörning. Utkörning sker dagtid mellan 8:00 – 14:00 vardagar.

HemSaker.se meddelar om leveransdatum och om det uppstår leveransförseningar via mail. HemSaker.se friskriver sig från alla krav gällande ersättning från kund gällande leveransförseningar.

Upp/inbärning och/eller installation ingår ej, kontakta oss på info@HemSaker.se för mer information. 

Vid beställning behöver ni även uppge ett giltigt svenskt telefonnummer för att orden skall vara godkänd.

Om leveransen går i retur uppstår en ny leveranskostnad om varan skall återigen levereras till beställaren och vid ej mottagen leverans/outlöst beställning returneras varan eller varorna till HemSaker.se (iMBAA corp AB). HemSaker.se förbehåller sig rätten att debitera totalkostnaden för leveransen vid en retur och eventuella omkostnader. 

6.4 Kvittens:

Vid utlämning av beställningen görs av transportören till orderns angivna mottagare som behöver uppvisa giltig legitimation vid mottagandet. Vid utlämning av beställningen till en annan person än angiven på ordern behöver ombudet uppvisa både sin egen legitimation samt legitimation på den angivna mottagarens legitimation. Gäller både vid utlämning vid leveransadress eller vid avhämtning från transportörens terminal.

6.5 Utan broförbindelse: 

Vi levererar inte till öar som saknar broförbindelse. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi till närmaste kajplats med adress på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja vidare transport till ö. Var god och uppge om Ni önskar direktleverans till ö redan vid er beställning då vissa varor behöver emballeras på ett visst sätt. Kontakta info@HemSaker.se för mer info och hjälp att lägga denna order.

7. Ångerrätt 14 dagar:

När ni som konsument (privatpersoner) handlar via HemSaker.se tillämpas Distans- och hemförsäljningslagen och konsumentköplagen. Ni har som kund därför alltid rätt en att ångra ert köp inom 14 dagar från mottagandet av varan. Ångerfristen börjar löpa från och med den dag du tog emot produkten. Ångerrätten gäller ej på så kallade tillverkningsprodukter, dvs. bla. produkter som är anpassat efter era speciella önskemål. Köparen betalar själv kostnaden för returfrakten.

Som näringsidkare (företag) tillämpas Köplagen. Returavdrag på 20% av varans värde tillkommer utöver kostnaden för returfrakt.

Om ni vill nyttja ångerrätten skall ett tydligt formulerat meddelande skickas inom tidsfristen till info@HemSaker.se. 

HemSaker.se tillämpar ångerrätt 14 dagar på lagervaror. Beställningsvaror som tillverkas mot kunds order omfattas ej av ångerrätt. Övriga returer accepteras generellt sett inte. I speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Återbetalning avser produktens kostnad minus fraktkostnaden. Avbeställning av icke lagerförd vara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig att avbeställa efter att HemSaker.se beställt varan hos leverantören. Avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom har mottagits från oss. Beställningsvaror, såsom exempelvis specialtillverkade, måttbeställda, skräddarsydda varor som tillverkas mot kunds order kan inte annulleras och tas inte i retur. HemSaker.se förbehåller sig rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 10% av fakturabeloppet, dock minst 550 SEK. Varorna krediteras till lägst gällande dagspriser. 

7.1 Garantier: 

Vi följer konsumentköplagen och kunden har 2 års reklamationsrätt mot material- och tillverkningsfel. Vid omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation eventuella fraktkostnader återbetalas inom 30 dagar från den dag vi har mottagit den reklamerade varan. Det åligger kunden att tillse att varan är åtkomlig för serviceman. Tid för serviceman att göra produkten åtkomlig för service innefattas inte av konsumentköplagen och debiteras enligt gängse taxa. Inga kostnader uppkommer för arbete och delar som omfattas av garantin. Eventuella reparationer kan antingen ske på plats eller hos leverantören. Är det fråga om åtgärder som inte kräver specialkunskap, åtgärdas detta via telefon eller på annat motsvarande sätt. Köparen skall acceptera ett sådant förfaringssätt om det grundar sig på säljarens erfarenhet av reparationer. Om säljaren begär information som t.ex. bilder, för att lättare kunna bedöma åtgärd, skall köparen bidra med detta.

 Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Säljaren kan inte göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen.

Om ni vill reklamera en vara skicka då ett tydligt formulerat meddelande och bild/er på skadan till sales@HemSaker.se med titel "Reklamation + ordernummer". Vid åberopande av eventuella produktfel för er beställning behöver vi dokumentera detta med bilder som tydligt styrker felet. Detta för att snabbare kunna hantera ert ärende. 

Produktgarantin gäller endast ursprungliga produktionsfel, dvs. inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende. Kvittot gäller som garantibevis.

8. Produktinformation:

HemSaker.se ansvarar ej för eventuella fel eller ändringar i broschyrer och övrigt reklammaterial. Eventuella fel och ändringar kan inte användas mot HemSaker.se. 

9. Produktändringar:

HemSaker.se förbehåller sig rätten till att utan föregående varning ändra produkterna eller delar därav såvida detta kan ske utan att det medför funktionsmässiga problem för köparen. 

10. Immateriella rättigheter:

Alla produktleveranser sker med hänsyn till varje enskild innehavares immateriella rättigheter och HemSaker.se är inte ansvarigt för någon typ av handling från köparens sida som står i strid med dessa rättigheter. 

11. Ofullständiga leveranser och reklamationer:

Vid leverans ska köparen omgående undersöka leveransen enligt normal affärssed. Om köparen anser att leveransen är ofullständig eller felaktig, skall köparen senast 24 timmar efter leverans skriftligt meddela HemSaker.se om detta skriftligt via mail, samt ange vilken eller vilka komponenter som saknas. Såvida köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt bristen och inte meddelar detta enligt ovanstående, kan köparen inte senare hävda denna brist. HemSaker.se har rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras eller om en omleverans skall ske. Förändringar eller ingrepp i den köpta produkten utan skriftligt samtycke från HemSaker.se innebär att HemSaker.se friskrivs från alla förpliktelser. Om HemSaker.se uppmanar köparen, skall köparen omedelbart efter reklamationen, på köparens bekostnad och risk, returnera den enligt uppgift felaktiga varan till HemSaker.se i originalförpackning. Återbetalning avser produktens kostnad minus fraktkostnaden. HemSaker.se förbehåller sig rätten att vid varje enskilt tillfälle enbart förbinda sig till att motta den enligt uppgift defekta delen. Såvida HemSaker.se har påtagit sig att erbjuda service enligt ett särskilt avtal omfattar serviceavtalet enbart de köpta produkterna. HemSaker.se förbehåller sig rätten att testa varor som uppges vara defekta. Om HemSaker.se vid test finner att varan fungerar felfritt, kommer varan att skickas i retur med en faktura för utfört arbete. Först efter att testet utförts, kommer HemSaker.se att genomföra ett eventuellt byte eller kreditering. Byte: Varan ersätts med motsvarande vara och i motsvarande antal som mottagits i retur. 

12. Begränsning av ansvar:

Ersättningskrav mot HemSaker.se kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda produkten. HemSaker.se ersättningsansvar är begränsat till direkta förluster och HemSaker.se ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra indirekta förluster. HemSaker.se ansvarar inte för leveransförseningar eller brister, som kan hänföras till hjälpåtgärder, byte eller försök till detta.

HemSaker.se är utan ansvar såvida följande förhållanden förhindrar att köpet uppfylls eller gör att leveransgenomförandet försvåras i orimlig grad. Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. HemSaker.se anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter enligt force majeure innefattar krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, annan åtgärd eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, strejk, lockout, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud etc. Det innefattar även en onormal nedgång i marknaden, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantör, som kan hänföras till någon av de i denna punkt nämnda omständigheterna eller andra omständigheter, som i väsentlig grad förhindrar HemSaker.se från att uppfylla sin del av avtalet. Omständigheter enligt föregående punkt som har inträffat föranleder inte köparen rätt att annullera ordern.

Garantin gäller inte för skador uppkomna genom vårdslöst användande, följdfel orsakat av detta, felaktigheter i installationen som utförts av köparen eller någon som köparen anlitat, modifieringar av produkten, väder- eller elfenomen utanför vår kontroll. Det åligger ägaren att vidta åtgärder för att motverka att eventuella skador uppkommer eller förvärras. Garantin för träprodukter gäller inte eventuella uppkomna fel som är karakteristiska för trämaterial. Hit hör t.ex. fuktrörelser, färgförändringar, sprickbildning och dylikt som ägaren själv kan påverka med rätt underhåll. Dylikt omfattas inte av garantin.

Eventuella frysskador som uppkommer efter leveransen omfattas inte av garantin. Det åligger alltid användaren att vidta åtgärder som förhindrar frysskador. Detta gäller både före och efter installation.

13. Överföring av rättigheter och skyldigheter:

HemSaker.se har rätt att överföra samtliga rättigheter och skyldigheter avseende avtalet till tredje part. 

14. Tvister:

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras genom skiljemän enligt Lag (1929:145) om skiljemän. Skiljeförfarande ska äga rum i Stockholm. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en otvistig fordran. Därvid får tvistig motfordran ej åberopas kvittningsvis, utan sådan motfordran ska prövas i skiljeförfarande.